Gå till innehåll
4 APR. 2019, 09:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Aktieägarna i Mycronic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019, klockan 17:00 i Industrisalen på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Före årsstämman, från klockan 16:00, bjuds på lättare förtäring.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast fredagen den 3 maj 2019, klockan 12:00. Anmälan om deltagande görs hos Computershare AB och kan ske på något av följande sätt:

 • På hemsidan www.mycronic.com
 • Per telefon 08-518 01 551
 • Per post till Computershare AB, “Mycronics årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd
 • Per e-post till mycronic@computershare.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 3 maj 2019. För att detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före den 3 maj 2019 meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Sker deltagande genom fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.mycronic.com.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Förslag till principer för utseende av valberedning
 17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
 19. Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram 2019 (LTIP 2019)

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen består inför årsstämman 2019 av Henrik Blomquist (Bure Equity), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Valberedningens arbete är inte klart vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse. Valberedningens arbete fortgår vad gäller följande ärenden:

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Punkt 12 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Enligt vad styrelsen erfar kommer förslag att lämnas i god tid före årsstämman, vilka kommer att publiceras på hemsidan.

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning görs för verksamhetsåret 2018 med 3 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 13 maj 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 16 maj 2019.

Punkt 14: Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen, bestående av tillträdande verkställande direktören samt för närvarande åtta personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut. Riktlinjerna fastställs av årsstämman. I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in.

Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2019. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Den totala ersättningen består av följande delar:

Fast grundlön
Fast grundlön för vd och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)
Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet. Ersättningen kan maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)
Bolaget har tidigare haft ett årligen återkommande aktierelaterat incitamentsprogram, långsiktigt incitamentsprogram (”LTI”), där två tidigare årgångar alltjämt är utestående. LTI beskrivs på bolagets hemsida och sammanfattas under avsnitt D.4 i punkten 19 nedan i denna kallelse.

Förslag till att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram 2019 (”LTIP 2019”) beskrivs i punkten 19 nedan i denna kallelse.

Pensionsförmåner
Avtalad pensionsålder för vd är 65 år och för övriga ledande befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon pensionsförpliktelse.

Övriga förmåner
Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring.

Avgångsvillkor
För vd gäller vid uppsägning från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid samt 12 månaders avgångsvederlag. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid samt 6 månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner.

Punkt 16: Förslag till principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2020 genom att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2019 – kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 31 augusti 2019.

Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma i Bolaget.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2020 lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande, respektive ledamöter i bolagets styrelse samt arvode till ledamöter i utskott, (iv) val av och beslut om arvode till revisor, samt (v) process för utseende av ny valberedning.

Punkt 17: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2020, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Bemyndigandet skall dock inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från aktie- ägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier, rörelse eller produkträttigheter.

Punkt 18: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2020. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva aktier är att kunna leverera aktier till deltagare i LTIP 2019 (införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2019, är föremål för ett separat beslut enligt punkten 19 i kallelsen till 2019 års årsstämma) och att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Återköpta aktier som ej avsatts för säkerställande av bolagets leverans av aktier under LTIP 2019 avses att makuleras efter beslut av årsstämman 2020.

Punkt 19: Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram 2019 (LTIP 2019)
Styrelsen i Mycronic föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2019 (LTIP 2019). Förslaget är uppdelat i fyra delar:

A  Villkor för LTIP 2019.
B  Överlåtelse av egna aktier i LTIP 2019 och säkringsåtgärder
C  Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder avseende LTIP 2019 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.
D  Övriga frågor med anledning av LTIP 2019.

A  Villkor för LTIP 2019

A.1 Inledning
Styrelsen vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa nyckelmedarbetare för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Mycronic, samt för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt prestationsaktieprogram 2019 (”LTIP 2019”). Målet är också att använda LTIP 2019 för att förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla Mycronic-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2019 är mer än tre år.

A.2 Grundläggande drag i LTIP 2019
LTIP 2019 riktar sig till vissa nyckelmedarbetare i Mycronic-koncernen. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Mycronic-koncernen är verksam. Varje deltagare har rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning (med undantag för ”Good Leavers”), och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Mycronics vinst per aktie (Eng. Earnings Per Share, ”EPS”), erhålla tilldelning av Mycronic-aktier (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Prestationsaktier utgörs av stamaktier.

A.3 Deltagande i LTIP 2019
LTIP 2019 riktar sig till högst 70 medarbetare, fördelat på tre kategorier av deltagare:

Kategori  Högsta antal aktier per person 
A) Vd (max 1 person) 13 700
B) Ledande befattningshavare (max 10 personer) 5 200
C) Övriga nyckelmedarbetare (max 65 personer) 2 100

Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2019 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska effekter.

A.4 Tilldelning av Prestationsaktier
Tilldelning av Prestationsaktier inom LTIP 2019 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2022. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperiod). En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Mycronic-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning. För tilldelning av Prestationsaktier krävs därutöver att prestationskraven kopplade till Mycronics EPS är uppfyllda. Styrelsen ska fastställa sedvanlig definition av Good Leavers samt om eventuell tilldelning ska ske till deltagare som anses vara en Good Leaver.

Prestationskraven är Mycronics EPS och prestationskraven ska fastställas av styrelsen. Partiellt uppfyllande av prestationskraven kommer att resultera i en reducerad tilldelning av Prestationsaktier. Uppfyllande under en viss nivå kommer att innebära att tilldelning helt uteblir. EPS-målen och utfallet kommer att meddelas aktieägarna efter tilldelningen av Prestationsaktier till deltagarna.

Styrelsen ska innan tilldelning av Prestationsaktier bedöma om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt andra faktorer.

Om betydande förändringar sker inom Mycronic-koncernen eller på marknaden, vilket enligt styrelsens bedömning skulle innebära att villkoren för tilldelning/överlåtelse av aktier enligt LTIP 2019 inte längre är rimliga, har styrelsen rätt att genomföra en justering av LTIP 2019, inklusive bland annat rätten att minska antalet tilldelade/överlåtna Prestationsaktier, eller att inte tilldela/överlåta några Prestationsaktier alls.

A.5 Införande och administration etc.
Styrelsen med biträde av ersättningsutskottet ska i enlighet med årsstämmans beslut ansvara för detaljerad utformning och införande av LTIP 2019. Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram såväl för deltagare i länder där tilldelning av Prestationsaktier inte är tillrådligt, eller om detta i övrigt skulle anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i LTIP 2019.

Målet är att Styrelsen ska lansera LTIP 2019 så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman.

B. Överlåtelse av egna aktier i LTIP 2019 och säkringsåtgärder

B.1 Antal aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att överlåtelse av upp till 183 400 Mycronic-aktier under LTIP 2019 får ske i enlighet med häri angivna villkor. Antalet beräknas på basis av maximalt deltagande och fullt uppfyllande av prestationskrav.

B.2 Övriga villkor för överlåtelse av Mycronic-aktier
Mycronic-aktier kan överlåtas till deltagarna i LTIP 2019.

Aktieöverlåtelse ska ske vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2019 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTIP 2019 har rätt att tilldelas aktier.

Antalet Mycronic-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2019 ska omräknas enligt sedvanliga principer och kan följaktligen komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission, utdelning och/eller andra liknande åtgärder. Åtgärder som beslutas vid årsstämman 2019 ska inte inkluderas i en omräkning av antalet aktier.

B.3 Grunder till styrelsens förslag samt alternativ säkring genom aktieswapavtal etc.
Eftersom styrelsen anser att den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av Mycronic-aktier under LTIP 2019 erhålls genom överlåtelse av egna aktier, föreslår styrelsen att överlåtelse säkras enligt ovan i denna punkt B. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt punkt B, föreslår styrelsen swapavtal enligt punkt C nedan.

Aktieswapavtal aktualiseras i det fall det är mer ändamålsenligt, exempelvis p.g.a. att förvärv av egna aktier inte kan ske i sådan utsträckning som erfordras för att kunna överlåta aktier inom ramen för LTIP 2019.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att förvärva de egna aktierna är att Bolaget ska kunna säkra leverans av aktier i LTIP 2019.

C. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2019 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part
Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkten B ovan, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2019 förväntas medföra genom att Bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier som omfattas av LTIP 2019. Det i detta sammanhang aktuella antalet aktier ska motsvara antalet aktier som föreslagits under punkten B ovan.

D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2019

D.1 Majoritetskrav etcetera
Årsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2019 enligt punkten A ovan är villkorat av att årsstämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten B ovan eller i enlighet med styrelsens förslag under punkten C ovan.

Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut under punkten B ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten C ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

D.2 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av LTIP 2019
LTIP 2019 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar”. Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnad under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen genom löpande avsättningar i enlighet med god redovisningssed. Storleken på dessa löpande avsättningar omvärderas utifrån värdeutvecklingen av rätten till Prestationsaktier, och de sociala avgifter som kan komma att erläggas vid tilldelning av Prestationsaktier.

Under antagande av en aktiekurs om 130 SEK vid tidpunkten för införandet, att prestationskraven uppfyllts så att 50 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas, en ökning av aktiekursen om 50 procent under kvalifikationsperioden och en årlig personalomsättning om 5 procent, uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2019, inklusive sociala kostnader, till cirka 15 MSEK före skatt, vilket motsvarar en årlig kostnad om cirka 5 MSEK före skatt.

Vid ett antagande om att prestationskraven uppfylls så att 100 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas, samt i övrigt samma antaganden som ovan, uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2019, inklusive sociala kostnader, till cirka 30 MSEK före skatt, vilket motsvarar en årlig kostnad om cirka 10 MSEK före skatt.

LTIP 2019 innefattar totalt maximalt 183 400 aktier, vilket motsvarar cirka 0,19 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget, efter utspädning.

Beräkningarna ovan baseras på beslut om säkerhet i enlighet med punkten B.

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av LTIP 2019, överväger de till LTIP 2019 hänförliga kostnaderna.

D.3 Styrelsens motivering
Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i LTIP 2019 förväntas stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för bolagets verksamhet, resultat och strategi. Därutöver vill styrelsen öka möjligheterna för Mycronic att behålla viktiga ledande befattningshavare. Styrelsen anser att införande av LTIP 2019 är till fördel för Mycronic och aktieägarna. LTIP 2019 kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

LTIP 2019 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom tilldelning av aktier som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultatbaserade villkor. Genom att knyta anställdas ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2019 kommer ha en positiv effekt på Mycronic-koncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

D.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har tidigare haft ett årligen återkommande aktierelaterat incitamentsprogram, långsiktigt incitamentsprogram (”LTI”), där två tidigare årgångar alltjämt är utestående. LTI finns beskrivet på Bolagets hemsida och sammanfattas nedan.

LTI ska uppmuntra till förvärv av aktier i Mycronic. Om en befattningshavare köper aktier, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp. Matchningsbeloppet ska användas till förvärv av aktier i Mycronic. Aktierna ska behållas i minst 4 år. Beloppet är maximerat till 100 TSEK efter skatt för VD och 50 TSEK efter skatt för övriga ledande befattningshavare. Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier ska bolaget betala ytterligare ett belopp motsvarande maximalt 150 procent av Matchningsbeloppet. Kriterierna innebär att den anställde fortfarande ska vara anställd och ha behållit sina förvärvade aktier. Därutöver ska av styrelsen fastställda mål avseende bolagets vinst per aktie vara uppfyllt. Även detta belopp ska användas till förvärv av aktier i bolaget, vilka ska behållas i minst ett år.

D.5 Bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar
Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra några mindre justeringar av ovannämnda beslut som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

D.6 Beredning av ärendet
Principerna för LTIP 2019 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkt 17 och 18 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut i enlighet med punkten 19 A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut under punkten 19 B ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten 19 C ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag kommer senast den 18 april 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets hemsida samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Täby april 2019
Mycronic AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Lena Olving

Vd och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: lena.olving@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
Ekonomi- och finansdirektör

Tel: +46 8 638 52 00, e-port: torbjorn.wingardh@mycronic.com

Tobias Bülow
Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2019, klockan 09:00 CET.

Om Mycronic 
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com